สารประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


                    เศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมานับว่ายังคงอยู่ในระยะชะลอตัวและยังต้องเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่  ไปกับการทำกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้มากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ        ที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สำหรับผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,566 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ 170 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.14 บาท ถือได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันรุนแรง อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์   และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด มุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการจนทำให้เกิดผลสำเร็จ โดยได้รับรางวัลแห่ง ความภาคภูมิใจในปี 2561 ดังนี้


                    1. ได้รับรางวัล 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์   3,000-9,999 ล้านบาท

                    2. ได้รับรางวัล 5 ดาว ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยได้รับคะแนน 100% ซึ่งอยู่ในกลุ่ม ดีเยี่ยม (Very Good)

                    สำหรับก้าวต่อไปของบริษัทฯ จะมุ่งสู่การสร้างโอกาสในการลงทุนด้านต่าง ๆ มากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นได้จากโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ ที่กำลังเริ่มต้น อาทิ มุ่งสู่การลงทุนด้านพลังงานและพลังงานทดแทนมากขึ้น คือ การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ และธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์ รวมถึงการเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายที่สำคัญอันก่อให้เกิดรายได้ ที่มั่นคงซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างความเชื่อมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อไป

                     ในนามประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันทุ่มเท แรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และช่วยกัน ฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและมีความเชื่อมั่น ในศักยภาพของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องจวบจนวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านจะร่วมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนตลอดไป


นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Scroll to Top