ธุรกิจการให้บริการติดตั้ง

ธุรกิจการให้บริการติดตั้ง ธุรกิจการให้บริการติดตั้งของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) และ (2) ระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System) ตลอดจนงานด้านบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Services) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม (Communication System)

บริษัทสามารถให้บริการด้านออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบงานโทรคมนาคมซึ่งประกอบด้วยระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบโทรศัพท์พื้นฐานอย่างครบวงจร บริษัทจะดำเนินการศึกษาและออกแบบงานเสาโครงเหล็กในรูปแบบต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วน รูปแบบ ขนาดความสูงและน้ำหนักของเสาโทรคมนาคมเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า ลักษณะของเสาโทรคมนาคมมีรูปแบบการติดตั้งดังนี้

  • 1. เสาโทรคมนาคมแบบ Self Supporting Tower
  • รูปแบบของเสาโทรคมนาคมประเภทนี้เป็นงานโครงเหล็กที่ประกอบด้วยน็อตและเชื่อมชิ้นส่วนเหล็กเข้าด้วยกัน โดยถูกออกแบบมาให้ตั้งยืนได้ด้วยตนเอง และไม่ต้องมีสายยึดโยงกับโครงเสากับพื้นที่ติดตั้ง โดยเสาโทรคมนาคมแบบนี้ต้องสามารถยืนได้อย่างนิ่งและมั่นคง เพื่อรองรับแรงลมพายุ และสามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ส่งสัญญาณได้มากกว่าเสาโทรคมนาคมคมรูปแบบอื่นๆ ซึ่งจะทำให้การรับและส่งสัญญาณโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ลักษณะของเสาโทรคมนาคมแบบ Self Supporting Tower จึงมีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งเสาโทรคมนาคมบนบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดและตั้งอยู่บนพื้นดินแนวราบ ปัจจุบัน โครงเหล็กของเสาโทรคมนาคมแบบ Self Supporting Tower มีรูปแบบมากมายตามการใช้งานจริงของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงต้นทุนของเสาเป็นหลัก เนื่องจากเสาโทรคมนาคมประเภทนี้ต้องใช้ปริมาณเหล็กในการประกอบเสามากกว่าเสาโทรคมนาคมรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกแบบและติดตั้งเสาโทรคมนาคมประเภทนี้ที่มีความสูงตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 120 เมตร เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรูปแบบทั่วไปของเสาโทรคมนาคมแบบ Self Supporting Tower ของบริษัทสามารถแสดงได้ดังรูปข้างล่างนี้

  • 2. เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast Tower
  • รูปแบบของเสาโทรคมนาคมประเภทนี้เป็นงานโครงเหล็กที่เชื่อมชิ้นส่วนเหล็กให้เป็นโครงเสา โดยถูกออกแบบมาให้เป็นงานเสาที่ต้องมีสายลวดเหล็กตีเกลียวยึดโยงโครงเหล็กกับฐานรากอีกทอดหนึ่ง โดยสายลวดเหล็กตีเกลียวจะทำหน้าที่ช่วยรับแรงลม ดังนั้น เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast Tower จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณกว้างสำหรับการติดตั้ง ซึ่งสามารถติดตั้งได้บนพื้นดินแนวราบหรือบนชั้นดาดฟ้าของอาคารได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเสาโทรคมนาคมประเภทนี้ใช้ปริมาณเหล็กสำหรับก่อสร้างเสาน้อยกว่าเสาโทรคมนาคมแบบ Self Supporting Tower จึงทำให้เป็นปัจจัยพิจารณาในการเลือกใช้เสาประเภทนี้ของเจ้าของโครงข่ายหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบัน บริษัทสามารถออกแบบและติดตั้งเสาโทรคมนาคมประเภทนี้ได้ตามรูปแบบต่างๆ ที่ลูกค้าได้กำหนด ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 36 เมตร ถึง 60 เมตร ทั้งนี้ บริษัทสามารถติดตั้งเสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast Tower ตามรูปแบบทั่วไปได้ดังรูปข้างล่างนี้

  • 3. เสาโทรคมนาคมแบบ Pole
  • รูปแบบของเสาโทรคมนาคมประเภทนี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีเสาหลักที่มีแกนเดียว ซึ่งสามารถติดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยมใช้บนชั้นดาดฟ้าของอาคารในชุมชนเมือง เนื่องจากต้นทุนของเสาประเภทนี้มีราคาต่ำและสามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเสาโทรคมนาคมประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้รูปแบบของเสาประเภทนี้ต้องคำนึงถึงความสูงของอาคารที่ติดตั้งและทิศทางการติดตั้งของเสาอากาศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณ ซึ่งโดยปกติเสาอากาศสามารถรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในระดับความสูงประมาณ 20 เมตรจากระดับพื้นดินโดยไม่มีสิ่งกีดขวางทิศทางของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบัน บริษัทสามารถออกแบบและติดตั้งเสาโทรคมนาคมประเภทนี้ได้ตามรูปแบบต่างๆ ที่ลูกค้าได้กำหนดตามความเหมาะสมในการรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีความสูงตั้งแต่ 3 เมตร ถึง 15 เมตร ทั้งนี้ บริษัทสามารถติดตั้งเสาโทรคมนาคมแบบ Pole ตามรูปแบบดังรูปข้างล่างนี้

2. ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System)

บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม (Fire Stop) ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าป้องกันไฟลามตราสินค้า 3M ที่บริษัทได้จำหน่าย โดยให้บริการติดตั้งตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบเครื่องปรับอากาศซึ่งผ่านผนังห้องหรือพื้นห้องในสำนักงาน ที่พักอาศัย ด้วยวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันลามไฟซึ่งป้องกันผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ และควันไฟได้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน นอกจากนั้น บริษัทสามารถให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมตามลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการ (Special Projects) เช่น การให้บริการจัดหาและติดตั้งวัสดุดักเก็บเสียง (Silencer) ให้แก่โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ("รฟม.") ในปี 2543 และโครงการติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานในปี 2553 - 2555 ("โครงการ Smart Way") ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น
 

Catalog

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

  Download Catalog
Scroll to Top