ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
                    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 588,036,884.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,176,073,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 587,869,544.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,175,739,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จำนวนหุ้น คิดเป็น (%)
1. ครอบครัว กังสวิวัฒน์
1.1 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์           208,148,836 17.70
1.2 นาง วันดี กังสวิวัฒน์              2,644,578 0.22
1.3 นาง สุนันทา กังสวิวัฒน์              1,794,300 0.15
1.4 นาย สุกิจ กังสวิวัฒน์                       98 0.00
รวมครอบครัว กังสวิวัฒน์           212,587,812 18.08
2. ครอบครัว เมฆมณี
2.1 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี            30,058,756 2.56
2.2 นาง อรณี เมฆมณี            7,500,000 0.64
2.3 นาย ณัฐภัทร เมฆมณี            10,000,000 0.85
2.4 นาง วารี เมฆมณี            10,000,000 0.85
รวมครอบครัว เมฆมณี            57,558,756 4.90
3 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์            58,339,711 4.96
4 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด            38,911,254 3.31
5. ครอบครัว เศวตวรรณรัตน์
5.1 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์            22,349,496 1.90
5.2 น.ส. ภณิดา เศวตวรรณรัตน์              3,341,688 0.28
รวมครอบครัว เศวตวรรณรัตน์            25,691,184 2.19
6 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล         22,362,240 1.90
7 นาย สกล สัณหฉวี            20,956,528 1.78
8 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล            20,076,880 1.71
9 นาย มนตรี กังสวิวัฒน์            10,000,901 0.85
10 NOMURA PB NOMINESS LTD.              8,920,331 0.76
รวม 10 อันดับแรก       476,106,466.00 40.49
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ        699,632,623.00 59.51
รวมทั้งสิ้น     1,175,739,089.00 100.00

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
                    ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 มีชาวต่างชาติถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน ร้อยละ 1.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด


การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี –

 

Scroll to Top